GDPR

Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter är information kopplad till dig

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Vatten & Värme i Emmaboda AB värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen & Dataskyddslagen.

Så här behandlar Vatten & Värme i Emmaboda AB dina personuppgifter

Vatten & Värme i Emmaboda AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation. Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan vi komma att kontrollera personuppgifterna mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att göra eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelationen kan inledas och betalning genomföras.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och personnummer och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi säljer eller förmedlar aldrig lagrade personuppgifter till annan part.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Vatten & Värme i Emmaboda AB behandlar. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till:

Vatten & Värme i Emmaboda AB
Box 70
361 21 Emmaboda